Відділ екології винограду
Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України
Кадровий склад відділу
 • Бузовська Марина Борисівна – в.о. завідувача відділу екології винограду, кандидат сільськогосподарських наук.
 • Булаєва Юлія Юріївна – вчений секретар, старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук.
 • Попова Ганна Костянтинівна – науковий співробітник.
 • Мельник Елла Борисівна – завідувач сектору агрокліматології, кандидат сільськогосподарських наук.
 • Ляшенко Галина Віталіївна – головний науковий співробітник, доктор географічних наук, професор.
 • Мандич Олеся Михайлівна – молодший науковий співробітник.
Мета створення відділу, основні досягнення

Відомо, що передумовою для сталого розвитку галузі виноградарства є проведення великомасштабного ампелоекологічного районування території з подальшою розробкою рекомендацій щодо розміщення виноградних насаджень на сортовому рівні. Вибір території для проектування нових виноградників та реконструкції існуючих слід проводити на основі детальних комплексних ампелоекологічних вишукувань, результатом яких буде комплексна ампелоекологічна карта для детальної ампелоекологічної оцінки території. На основі ампелоекологічної карти приймаються всі проектні рішення: ресурсні можливості обсягів виноградарства, сортимент, прищепно-підщепні комбінації, кількість капіталовкладень при закладанні тощо. Підбір сортів для закладання виноградників в виділених екологічних нішах здійснюється згідно із розробленими екологічними і агробіотехнологічними паспортами сортів винограду, що дозволяє максимально використовувати екологічний потенціал для вирощування продукції високої якості та виготовлення унікальної винопродукції, в тому числі вин контрольованих найменувань за походженням.

 • Науково-методологічні підходи оцінки екологічних ресурсів стосовно стану виноградарсько-виноробної галузі та ампелоекологічного районування території Північного Причорномор’я в середньому масштабі;
 • Оцінка ампелоекологічних ресурсів та ампелоекологічне районування території Північного Причорномор’я України у середньому масштабі;
 • Науково-методичні підходи агрокліматичної оцінки продуктивності винограду та впливу лімітуючих агрокліматичних факторів на ризики його пошкодження.
 • Співробітниками відділу за результатами наукових досліджень опубліковано понад 130 наукових статей, 8 монографій, взято участь у 70 міжнародних та науково-практичних конференціях, симпозіумах, нарадах. Захищено 2 докторські та 4 кандидатські дисертації.
Сучасні напрями досліджень
 • Дослідження закономірностей просторово-часової мінливості агрокліматичних ресурсів та просторового розподілу ампелоекологічних умов у виноградарській зоні України;
 • Великомасштабне картографування показників ампелоекологічних ресурсів Північного Причорномор’я із застосуванням ГІС-технологій та комплексне ампелоекологічне районування виноградарських регіонів України;
 • Ампелоекологічне обґрунтування мікрорайонування Північного Причорномор’я з метою виділення сировинних територій для виробництва високоякісних вин;
 • Оптимізація розміщення виноградних насаджень у сортовому розрізі на основі врахування екологічних факторів Півдня України у зв’язку із зміною клімату;
 • Оцінка впливу зміни клімату, агрокліматичних ресурсів та лімітуючих агрокліматичних факторів у різних природних зонах України на межу розповсюдження та потенційну продуктивність винограду до 2050 року з використанням методу математичного моделювання.
 • Дослідження просторового розподілу ампелоекологічних ресурсів виноградарської зони України та ампелоекологічна оцінка території;
  Комплексне ампелоекологічне великомасштабне районування південного регіону України;
 • Оцінка впливу екологічних умов на формування ампелоландшафтів;
 • Дослідження впливу зміни клімату і агрокліматичних ресурсів в різних природних зонах України на межі поширення та потенційну продуктивність винограду;
 • Дослідження території для виробництва високоякісних вин із зазначенням походження.
Базові публікації відділу
 1. Бузовська М.Б. Застосування VIN-CAD-UKR при створенні бази даних кадастру виноградників (на прикладі Одеської області) // М.Б. Бузовська, Г.К. Попова, Ю.Ю. Булаєва // Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція молодих вчених, присвячена Дню науки «Наукові аспекти формування сучасних агротехнологій – інновації молодих вчених для забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу», 20 травня 2022 р.
 2. V. Lyashenko The Impact of Climate Change on Microclimatic Conditions of Territories with Heterogeneous Underlying Surface in Relation to Vine /G.V. Lyashenko,E.B. Melnyk, Suzdalova V.I., Buzovska M.B.,Iu.Iu. Bulaieva, Popova A.K. / IV. ULUSLARARASI TARIM KONGRESİ 4 th INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS, 16-17 december. 2021.
 3. V. Lyashenko Modelling of the formation of grapevine yield in Ukraine under climate change scenarios A1B and A2 until 2050 (on example of grapevine varieties Zagrey and Rubin tairovskyi) / G.V. Lyashenko, O.L. Zhygailo, V.V. Vlasov, N.A. Mulyukina, I.A. Kovalova,E.B. Melnyk, Iu.Iu. Bulaieva // Ukrainian Journalof Ecology, 2021, 11(8), 62-66, doi: 10.15421/2021_269. -https://www.ujecology.com/inpress.html.
 4. Ковальова І.А. Вплив зміни клімату на вирощування винограду в Україні / І.А. Ковальова, Г.В. Ляшенко, Л.В. Герус // «Напої. Технології та інновації. 2021, №3. С.46-51.
 5. Білик А.С. Вплив зміни клімату на формування врожайності винограду в Миколаївській області України / А.С. Білик, Г.В. Ляшенко // Збірник тез за матеріалами XVI наукової конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету 26-30 квітня 2021р. Одеса: ОДЕКУ.
 6. Мартинова М.С. Види і поширення ерозії ґрунтів в Україні / М.С. Мартинова, Г.В. Ляшенко // Збірник тез за матеріалами студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету 26-30 квітня 2021р. Одеса: ОДЕКУ, 2021. С. 16-17.
 7. Попов В.В. Просторовий перерозподіл ресурсів вологи під впливом неоднорідностей підстильної поверхні в Одеській області / В.В. Попов, Г.В. Ляшенко // Збірник тез за матеріалами студентської наукової конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету 26-30 квітня 2021р. Одеса: ОДЕКУ, 2021. С. 12-13.
 8. Ковальова І.А. Результати селекційно-генетичних і екологічних досліджень винограду в Україні / І.А. Ковальова, Г.В. Ляшенко, Н.А. Мулюкіна //Материалы конференции «Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor, SECŢIA III. Diversitatea genetico-fiziologică și conservarea genofondului vegetal, 2021. Р. 209 https://doi.org/10.53040/gppb7.2021.55
 9. Ляшенко Г.В. Оценка пространственной и часовой изменчивости показателей продуктивности винограда в Центральных и Южных районах Одесской Области / Г.В. Ляшенко, Э.Б. Мельник, В.И. Суздалова, М.Б. Бузовська, Ю.Ю. Булаева, А.К. Попова // Материалы конференции «Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor,SECŢIA IV. Tehnologii avansate de cultivare şi protecţie a plantelor de cultură, 2021. Р. 324.https://doi.org/10.53040/gppb7.2021.86
 10. Ляшенко Г.В. Методологічні підходи агрокліматичного забезпечення плодівництва і виноградарства в Україні / Г.В. Ляшенко, Н.В. Данілова, А.В. Толмачова // 2-й з’їзд Українського гідрометеорологічного товариства. Одеса, 7-9 жовтня 2021р. С.21-22.
 11. Ніколаєва О.С. Планування розміщення виноградних насаджень в контексті просторового розвитку територій / О.С. Ніколаєва, М.Б. Бузовська, Ю.Ю. Булаєва // Виноградарство і виноробство: міжвід. темат. наук. зб./НААН, ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова». Одеса, 2021. Вип. 58. С.
 12. Ляшенко Г.В. Оценка пространственной и часовой изменчивости показателей продуктивности винограда в Центральных и Южных районах Одесской Области / Г.В. Ляшенко, Э.И. Маринин, Э.Б. Мельник, В.И. Суздалова и др. // Материалы конференции «Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor, SECŢIA IV. Tehnologii avansate de cultivare şi protecţie a plantelor de cultură, 2021. Р. 324.https://doi.org/10.53040/gppb7.2021.86
 13. Ляшенко Г.В. Порівняльна характеристика ресурсів тепла і вологи в виноградарських регіонах східної півкулі Землі / Г.В. Ляшенко, Е.Б. Мельник, Г.К. Попова, М.Б. Бузовська та інш. //Виноградарство і виноробство : міжвідом. тематич. наук. зб.; присвяч. 100-річчю від дня народження Б.О. Філіппова. Одеса : ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», 2021. Вип. 58. С. 67-75.
 14. Власов В.В. Рекомендації щодо технології вирощування винограду в умовах посухи на півдні України / В.В. Власов, І.А Ковальова, Н.М. Зеленянська, Н.А. Мулюкіна та ін. / Виноградарство і виноробство : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова». Одеса, 2020. Вип. 57. С. 6-12.
 15. Ляшенко Г.В. Агрокліматичне обґрунтування проектів землеустрою на регіональному і локальному рівні / Г.В. Ляшенко, Н.В. Данілова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у плануванні територій». 1-3 жовтня 2020. Одеса. С.72-73.
 16. Ляшенко Г.В Характеристика зональної мінливості показників радіаційно-світлових ресурсів в Україні / Г.В. Ляшенко, Н.В, Данілова, Я.С. Іванова // Матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Уманського національного університету садівництва «Актуальні питання аграрної науки», 21 грудня 2020 р. Київ: Основа, 2020. С.32-34.
 17. Комп’ютерна програма «Програмне забезпечення Vin-Cad-Ukr». Реєстраційний номер 4830, 04.02.2020 р., бюл. № 57, 2020 р. ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», Власов В.В., Власова О.Ю., Булаєва Ю.Ю., Хайдарли Г.К.
 18. Vlasov V.V., Muljukina N.A., Konup L.O., Ljashenko G.V., Bulaeva Ju. Ju., Kovaljova I.A., Khrenovskov E.I. The peculiarities of grapevine phytoplasma diseases distribution in Ukraine. Agronomy Research, 2020, Volume 18, N 4.
 19. Власов В.В. Безотвальная обработка почвы на виноградниках обеспечит ощутимый экономический эффект / В.В. Власов, И.А. Ковалева, Н.А. Мулюкина, Г.В. Ляшенко и др.// Овочі та фрукти. 2020. № 12. С. 14-17.
 20. Ляшенко Г.В. Тенденція зміни режиму температур і опадів та ресурсів тепла і вологи в центральних районах Одеської області / Г.В. Ляшенко, Е.Б. Мельник, Ю.Ю. Булаєва, В.І. Суздалова // Виноградарство і виноробство : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова». Одеса, 2020. Вип. 57. С. 57-63.
 21. Галузеві кадастри: навч.посіб. / за ред. Т.В. Мовчан. – Г 15 Одеса: Бондаренко М.О., 2019. – 190 с.
 22. Vlasov V., Bulaieva Iu., Vlasova O. Prerequisites for Production Wines with Designation of Origin in Ukraine. – ІІ International Agricultural Congress (UTAK2019), 21-24 November 2019. – Ankara, Türkiye. – P. 89.
 23. Ляшенко Г.В. Методичні аспекти оцінки агрокліматичних ресурсів на територіях з неоднорідним рельєфом / Г.В. Ляшенко, В.О. Ляшенко, О.І. Сукманський // Гідрологія, Гідрохімія, гідро екологія: зб. статей. К., 2019. №3 (54). С. 127-129.
 24. Власов В.В. Модель ризиків пошкодження винограду внаслідок прояву несприятливих агрокліматичних умов / В.В. Власов, Г.В. Ляшенко, Е.Б. Мельник, ЮЮ. Булаєва, В.І. Суздалова // Аграрна Наука виробництву. –2019. – №3. – С.7.
 25. Власов В.В. Вплив зміни клімату на ризики пошкодження винограду заморозками / В.В. Власов, Г.В. Ляшенко, Ю.Ю. Булаєва, Є.І. Маринін та інш. //Збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», 10-12 квітня 2019 року. Київ – Миколаїв – Херсон: ДУ НМЦ «Агроосвіта». – С. 400-403.
 26. Виноград Монография/ авт.кол.: В.В. Власов, Н.А. Мулюкина, Н. Н. Зеленянская (и др.); под ред. В. В. Власова. Одесса: Астропринт, 2018. – 616 с.
 27. Булаєва Ю.Ю. Впровадження в Україні виноградарсько-виноробної продукції з зазначенням походження / Ю.Ю. Булаєва, Е.Ю. Власова, Я. Тарасенко // Виноградарство і виноробство: міжвід. темат. наук. зб. / НААН, ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова». – Одеса, 2018. – Вип. 55. – С. 51-56.
 28. Ляшенко Г. В. Моделювання формування якості винограду технічних сортів під впливом агрометеорологічних умов в Південному Причорномор’ї / Г.В. Ляшенко, О.М. Соборова // Фізична географія та геоморфологія: наук. журнал. – 2017. – Вип. 1(85). – С. 113–121.
 29. Ляшенко Г. В. Просторовий розподіл ресурсів тепла і вологи під впливом елементів рельєфу в Одеській області / Г.В. Ляшенко, І.О. Камка, О.В. Куковиця // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: матеріали XXXІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (30-31 грудня 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький. – С. 27–30
 30. Ляшенко Г.В. Зв’язок якості урожаю винограду з агрометеорологічними умовами / Г.В. Ляшенко, О.М. Соборова // Тези доповіді на першому всеукраїнському гідрометеорологічному з’їзді з міжнародною участю (22-23 березня 2017 р.). – Одесса: ТЕС, 2017. – С. 85-86.
 31. Ляшенко Г.В. Моделювання накопичення цукру у ягодах винограду різних сортів / Г.В. Ляшенко, О.М. Соборова // Матеріали XVI наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ. – Одеса: ТЕС, 2017.
 32. Ляшенко Г.В. Зв’язок якості урожаю винограду з агрометеорологічними умовами / Г.В. Ляшенко, О.М. Соборова // Перший всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю (22-23 березня 2017р.) – Одеса, 2017. – С. 85-86
 33. Ляшенко Г.В. Моделювання накопичень цукру в ягодах винограду різних сортів / Г.В. Ляшенко, О.М. Соборова // Конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 3–13 травня, 2017 р. – Одеса, с. 27–28.
 34. Ляшенко Г.В. Закономірності формування режиму зволоження території степової зони України в умовах зміни клімату / Г.В. Ляшенко, О.М. Суворова // Фізична географія та геоморфологія. – 2017. – №1(85). – С. 113–120.
 35. Lyashenko G. The influence of agrometeorological conditions on the processes of photosynthesis in conditions of the south of Ukraine / G. Lyashenko, Ju. Kuznietsova //International Journal of Research In Earth & Environmental Sciences, August . – 2017. – Vol.10. – N.1. – Р. 1–5.
 36. Ляшенко Г.В. Агрокліматична оцінка умов вегетаційного періоду в середньостеповій підзоні України стосовно винограду / Г.В. Ляшенко, О.В. Вишневський // Конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 3-13 травня, 2017р. – Одеса, 2017. – С. 35-36.
 37. Ляшенко Г.В. Сучасні тенденції мінливості врожайності винограду в Закарпатті / Г.В. Ляшенко, С.І. Яремов // Конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 3-13 травня, 2017р. – Одеса, 2017. – С. 34–35.
 38. Ляшенко Г.В. Оцінка агрокліматичних умов тепло– та вологозабезпеченості винограду в Північно-степовій підзоні / Г.В. Ляшенко, В.О. Шендир // Конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 3–13 травня, 2017р. – Одеса, 2017. – С. 36–38.
Пропозиції виробництву

Висококваліфіковані фахівці відділу, пропонують:

 • Оцінка екологічних умов території стосовно різних сортів винограду;
 • Рекомендації оптимального розміщення виноградних насаджень з детальним врахуванням умов рельєфу, ґрунтового покриву та мікроклімату;
 • Оцінка екологічних умов територій з метою виділення масивів для виробництва вин із зазначенням походження, в тому числі контрольованих найменувань за походженням (КНП);
 • Розробка проектів закладки багаторічних насаджень з урахуванням екологічних умов території;
 • Складання паспортів виноградників.
Наша фотогалерея:
Довідки з питань проведення вишукувань за телефоном (також Viber, WhatsApp) або E-mail:
Бузовська Марина Борисівна
в.о. завідувача відділу екології винограду, кандидат сільськогосподарських наук
+38 (048) 740-36-76
+38 (099) 558-22-63
Е-mail: iviv_nnc@ukr.net
marbuz@ukr.net

Дослідженням впливу погодно-кліматичних умов на виноградарство увага приділялася від початку роботи дослідницької виноградарської станції, заснованої В.Є. Таїровим. Ще в 1919 році з ініціативи та активної участі видатного вченого В.О. Гернета на території станції було створено відомчий метеорологічний пост. У проведених метеорологічних спостереженнях брали участь відомі виноградарі В.Є. Гернет, С.А. Мельник, О.М. Негруль, О.Г. Мішуренко. І лише в 1947 році вже в Інституті виноградарства і виноробства було введено посаду агрометеоролога, у функції якого входило проведення метеорологічних спостережень та забезпечення агрометеорологічною інформацією виробничих підрозділів інституту.
З 60-х років минулого сторіччя за участю кандидата географічних наук Підгірної Станіслави Валентинівни та кандидата сільськогосподарських наук Овчинікової Людмили Пилипівни розпочинаються самостійні агрометеорологічні та агрокліматичні дослідження, а також комплексні дослідження з відділами агротехніки винограду, селекції, захисту рослин. На підставі досліджень просторового розподілу теплових ресурсів, ресурсів вологи та умов морозонебезпечності було розроблено низку практичних рекомендацій, у тому числі, обґрунтовано сировинні зони для виноробної промисловості на Півдні України та виділено зони неукривного виноградарства. Важливе практичне значення мало виділення кліматичних зон Л.П. Овчиніковою.
Відділ екології винограду створено у 2005 році у зв’язку з необхідністю проведенням детальних досліджень впливу екологічних умов на розвиток винограду.