Department of Nursery, Reproduction and Biotechnology of Grapes
National Scientific Centre «V.Ye. Tairov Institute of Viticulture and Winemaking» NAAS of Ukraine

Структура відділу розсадництва, розмноження та біотехнології винограду:

 • Зеленянська Наталя Миколаївна – завідувач відділу розсадництва, розмноження та біотехнології винограду, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор сільськогосподарських наук.
 • Гогулінська Олена Іванівна – в.о. завідувача лабораторії культури винограду in vitro, старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук.
 • Бойко Олена Миколаївна – лаборант лабораторії культури винограду in vitro.
 • Тулінова Наталя Володимирівна – провідний фахівець лабораторії культури винограду in vitro.
 • Артюх Микола Миколайович – в.о. завідувача лабораторії фізіології винограду, старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук.
 • Борун Василь Васильович – в.о. старшого наукового співробітника лабораторії фізіології винограду, кандидат сільськогосподарських наук.
 • Новицькая-Боровска Наталя Андріївна – науковий співробітник лабораторії фізіології винограду, кандидат сільськогосподарських наук.
 • Подуст Наталя Володимирівна – старший науковий співробітник лабораторії фізіології винограду, кандидат сільськогосподарських наук.
 • Мандич Олеся Михайлівна – аспірант відділу розсадництва, розмноження та біотехнології винограду.
 • Самофалов Михайло Олександрович – аспірант відділу розсадництва, розмноження та біотехнології винограду.

Основні напрямки наукових досліджень:

Вдосконалення технології закладання та ведення маточних насаджень підщепних та прищепних сортів винограду.

 • Розробка сучасних технологій виробництва щеплених саджанців винограду, в т.ч. на основі застосування біологічно активних препаратів.
 • Розробка екологічно безпечних систем підживлення саджанців винограду на основі ефективних мікроорганізмів.
 • Удосконалення прийомів зберігання лози та саджанців винограду в зимовий період.
 • Експрес-діагностика стану виноградної рослини в умовах дії стресових факторів із застосуванням біотехнологічних та біофізичних методів досліджень.
 • Розробка нових та удосконалення існуючих методів та прийомів розмноження винограду в умовах культури in vitro.
 • Удосконалення та впровадження методу культури незрілих насіннєвих зародків винограду in vitro у практичну селекцію.
 • Створення колекції цінних форм, сортів та клонів винограду у культурі in vitro для довготермінового зберігання та розробка методів їх рекультивації.

Пропозиції виробництву:

Наявність висококваліфікованих фахівців у відділі розсадництва, розмноження та біотехнології винограду та наявність сучасного обладнання дає можливість:

 • Вирощувати на замовлення щеплені саджанці винограду високих селекційних категорій якості, у т.ч. нових сортів, клонів столового та технічного спрямування, проводити кваліфіковані консультації щодо їх виробництва.
 • Проводити консультації щодо застосування різних груп біологічно активних речовин на різних технологічних етапах виробництва садивного матеріалу винограду (встановлення оптимальних норм, термінів та можливої кількості вегетаційних обробок).
 • За допомогою фізіологічних, біохімічних та анатомо-морфологічних методів дослідження визначати якість лози та урожаю винограду.
 • Надавати консультації з обладнання лабораторних приміщень, культуральних боксів та проводити навчання фахівців за напрямом культивування винограду в умовах in vitro.
 • Вирощувати на замовлення цінні сорти, клони винограду та інші сільськогосподарські та декоративні рослини в культурі тканин in vitro.
 • Створювати та підтримувати у культурі тканин in vitro повільно зростаючу колекцію цінних сортів та клонів винограду для довготривалого зберігання.

Історія відділу розсадництва, розмноження та біотехнології винограду

У 1928 році в Українському НДІ виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова був створений відділ фізіології винограду, в якому працювали всього два наукові співробітники – Г.А. Боровиков та А.Г. Мішуренко. У цей період було розроблено теоретичну базу для обґрунтування технологічних прийомів, спрямованих на покращення зрощення компонентів щеп винограду (анатомія та фізіологія щеплення) та розроблено технологію виробництва щеплених саджанців. Надалі роботу у цьому напрямі продовжували:

Н.П. Науменко, О.Г. Мішуренко – розробки в напрямку стратифікації щеп у холодних парниках із сонячним обігрівом;

З.В. Колесник, Є.К. Плакіда, Л.В. Гайдукова, В.Д. Корнійчук – проводили морфо-фізіологічний аналіз органогенезу бруньок та інших біологічних особливостей винограду, що дало змогу деталізувати систему підживлення винограду.

Розпочаті у 1928-1935 рр. О.Г. Мішуренко роботи зі встановлення особливостей пошкодження тканин винограду низькими температурами знову продовжили в 60-х роках. В.А. Шерер, Г.М. Кучер проводили дослідження фізіологічних та біохімічних показників різних за морозостійкістю сортів винограду, вивчали механізми формування стійкості винограду до низьких температур в умовах півдня України. Починаючи з 60-х років минулого століття О. П. Нагорна, О.Г. Мішуренко, Н.Є. Єремєєва та ін. вивчали причини несумісності між підщепою та прищеплю, теоретично обґрунтовували механізми афінітету.

Після реорганізації інституту (середина 80-х років минулого століття) до складу лабораторії фізіології увійшли співробітники лабораторії імунітету, а до тематики наукової роботи були включені дослідження з філоксеро- та мілдьюстійкості винограду. Вивченням захисних реакцій рослини винограду на вплив грибних організмів займалися В.В. Зотов, І.І. Клігерман, Р.Ш. Гадієв та ін.

Реорганізація у 90-х роках призвела до об’єднання лабораторії фізіології винограду та розсадництва. У цей період активно проводилися дослідження щодо застосування біологічно – активних речовин у виноградному розсадництві. Є.Г. Підгорний вивчав застосування високих концентрацій гетероауксину та α- нафтилоцтової кислоти для обробки місця спайки щеп та базальних частин підщепи. Для підвищення врожайності та покращення якості ягід винограду В.О. Шерер, Р.Ш. Гадієв, Г.М. Кучер вивчали та застосовували на практиці різні за хімічною структурою речовини – хлорхолінхлорид, сланцеві ростові речовини, кремнійорганічні, гумінові, мікробіологічні препарати та багато інших.

Результати наукової роботи співробітників лабораторії фізіології винограду увійшли до фундаментальних видань: «Фізіологія сільськогосподарських рослин», «Фізіологія виноградної рослини», «Біологічно активні сполуки в рослинництві», монографії (Г.А. Боровиков, О.Г. Мішуренко, Є.К. Плакіда, В.Д. Корнійчук, В. В. Зотов, В. О. Шерер, Р. Ш. Гадієв та ін.) статті у наукових збірниках, журналах газетах.

У 1981 – 1982 роках в лабораторії клонової селекції було створено групу культури тканин та органів винограду in vitro. До складу групи увійшли два молодші наукові співробітники – О.М. Холодовська та З.М. Білякова. До 1986 р. штат групи включав вже шість співробітників, серед яких були агрономи Н.Н. Борисовська та Л.І. Балан. З 1988 до 2004 року роботу лабораторії очолювала старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук С.А. Стицко. За ці роки були розроблені ключові елементи біотехнології клонального мікророзмноження винограду із застосуванням агаризованих поживних середовищ та замінних іонітних субстратів, розпочато дослідження із сомаклональної мінливості винограду.

У 2004 році на базі лабораторій фізіології та групи культури тканин та органів винограду in vitro був створений відділ розсадництва і розмноження винограду. З 2005 року відділ очолила Зеленянська Наталя Миколаївна. Суттєво було розширено горизонт наукових досліджень в напрямку модернізації технологій розмноження винограду, як класичними методами так і інноваційними. Наукові здобутки відділу лягли в основу численних наукових праць, а саме монографій: «Виноград», «Особливості виноградної рослин і методи оцінки показників органів і тканин», «Вирощування виноградних саджанців», «Система сертифікованого виноградного розсадництва України» та ін.

У 2021 у складі відділу виокремлено 2 лабораторії: лабораторія культури винограду in vitro та лабораторія фізіології винограду які виконують фундаментальні і прикладні дослідження в галузі виноградарства.

The main direction of research:

 • development the new and improvement the existing technological methods of grape planting material production of high grape breeding categories;
 • improving the technology of planting, maintaining the intensive planting rootstock and cion/graft grapes;
 • search, study and establish the effectiveness of new, modern biologically active agents for use in the mother plantation (wine, table grapes and rootstock) in production technology of grape planting material (including seedlings in vitro), fruiting vineyards;
 • development the environmentally safe system of grape production based on effective microorganisms and biological natural origin;
 • examine the impact of abiotic and biotic stress on the formation, growth callus cultures of different grape varieties and screening of lines which are resistant to these factors;
 • the development of theoretical base of in vitro cultivation of different generative organs of early- matured and large-croped grape varieties.

Major scientific achievements:

Worked out:

 • Advanced technology of producing grapes grafted planting material in a secure and open soil, which is based on:
 • effective use the biologically active drugs for various technological stages (soaking of grafted components, before stratification, graft processing before planting, graft processing and seedlings in the nursery out of root);
 • conducting the open and closed graft stratification on moisture limiting substrates (peat, coco peat, coco peat mixed with agroperlit, vermiculite and hidroabsorbent, sphagnum peat, moss, soil mixture “Generous land”);
 • use the membrane photodestruction «Buddy Tape» (30 microns), “Cherenok” (60 microns), Bio GRAFT (30 microns) to isolate cell and graft adhesions component;
 • applying waxes for graft – Proahrivaks tropical, orange, white, brown and red on the stages of waxing graft, graft planting in the nursery and storage plants in winter;
 • the application of new rizogenoaktive drugs – Radifarm, Novofert-korenevin, Ukorinuvach, Charkor, Radistim, Biocin and other;
 • use of drugs-crops effective microorganisms (EM drugs) by incorporating them into the soil before graft planting in nursery;
 • use the hidroabsorbents Akvasorb, Teravet, Akvatera, Dari Dar (for stratification graft and their cultivation in nursery of the open and protected soil);
 • implementation the method of mulching the grape nursery soil with polymeric materials – black- and-white membrane (30 microns), black membrane (60 microns) and black agrofibre (to improve hydrothermal soil conditions at the time of graft planting).
 • Advanced technology of grape production in vitro, which is based on:
 • the application of new sterilization system of initial grape explants;
 • improvement the root stage of initial grape explants which is based on application of auxin containing talcous powder, using the double-layer nutritive environments (agar environment Murasihe and Skuha with the addition of Agroperlit and vermiculite) and nutrient environment with half content of makrosalt and iron chelate;
 • using the nutritional starch as an agar substitutes;
 • using the grapes microclones adaptation of ion exchange substrate “Bion” on the stage of reproduction;
 • improving the grape microclones adapting ways to in vivo conditions based on overlapping of stages microshanking and adaptation. To do this, were used such substrates as agroperlit, vermiculite, sand, coco peat, and their mixtures with hidroabsorbents.
 • Method of development and maintenance in tissue culture in vitro slow-growing collection of valuable varieties, grape clones to make a long-term storage;
 • Method of grapes plant material preserving (willow and seedling) in the autumn-winter period on the basis of hidroabsorbents use;
 • A rapid method for predicting the stability of grapes to abiotic environmental factors in the in vitro culture of tissues and organs has been developed;
 • Growing method of vegetative grape seedling with closed root system.

 

Offers to production:

 • growing (in order) the grafted grape, including new varieties, clones table and technical direction, qualified consulting for their production;
 • cultivation (in order) the valuable varieties, clones of grapes and other agricultural and ornamental plants in tissue culture and organs in vitro, substantive consultations for their production;
 • advice on the use of different groups of biologically active agents in viticulture and grape seedling;
 • definition the vines, plants and grapes quality;
 • advice on equipment of laboratory space, culture boxes and training in the cultivation of grapes in vitro.

 

For details:

 • e-mail: znn2012@ukr.net
 • tel.: +38(097) 32-48-043
 • Zelenyanska Natalya, Head of Grapes Propagation Department, Doctor of Agricultural Sciences, Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology