Scientific and technical literature
National Scientific Centre «V.Ye. Tairov Institute of Viticulture and Winemaking» NAAS of Ukraine

Видання ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» які пропонуються для продажу та обміну рівноцінними виданнями інших установ

Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник

– Одеса: ННЦ “ІВіВ ім. В. Є. Таїрова”, 2016. – Вип. 53. – 272 с.

В збірнику висвітлено інноваційні, організаційні та методологічні аспекти сучасної науки про виноград і вино, визначено теоретичні основи та практичні рекомендації наукового забезпечення селекції та сортовивчення, результати вивчення нових перспективних сортів винограду, їх адаптації до несприятливих умов навколишнього середовища з метою підвищення урожайності і покращення якості виноградно-виноробної продукції, представлено сучасні ресурсоощадні технології ґрунтообробітку виноградників. Матеріали збірника адресовано науковим працівникам, аспірантам, магістрантам та студентам сільськогосподарських ВНЗів, спеціалістам виноградарських господарств виноградарсько-виноробної галузі АПК.

Ампелорафический атлас сортов и форм винограда селекции Национального научного центра  «Институт виноградарства и виноделия им. В. Е. Таирова» / сост. : В. В. Власов, Л. В. Джабурия, Н. А. Мулюкина, И. А. Ковалева, М. И. Тулаева, Л. В. Герус, Е. Д. Ярмак, М. И. Стасева, М. Г. Банковская, С. П. Джуманазарова, Е. В. Салий, М. Г. Федоренко, Е. С. Папина, Н. Е. Бургеля, О. М. Карастан. – Киев : Аграрна наука, 2014. – 138 с.

Изложены ампелогафические и хозяйственные признаки сортов винограда селекции Национального научного центра  «Институт виноградарства и виноделия им. В. Е. Таирова», даны общие рекомендации по их ведению.Издание адресовано научным работникам, студентам сельскохозяйственных ВУЗов, специалистам агропромышленного комплекса в области виноградарства. Фермерам, виноградарям-любителям, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами виноградарства и виноделия

Система сертифікованого виноградного розсадництва України / Я. С. Гадзало, В. В. Власов, Н. А. Мулюкіна, Л. В. Джабурія, М. І. Тулаєва, В. С. Чісніков, І. А. Ковальова, Л. В. Герус, Л. О. Конуп, Н. М. Зеленянська. – Київ : Аграрна наука, 2015. – 288 с.

Монографія презентує розроблені колективом науковців ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», теоретичні , методичні та практичні основи системи сертифікованого виноградного розсадництва України. Детально надаються результати розробок стосовно генетичних та санітарних основ системи, схеми сертифікації й етапності розмноження від банку клонів до промислових виноградних насаджень Організаційні основи системи викладено на прикладі досвіду базових виноградних розсадників України, охоплених діяльністю системи. Видання призначено для широкого кола науковців в галузі рослинництва, експертів, інспектури, практичних спеціалістів з виноградного розсадництва, а також студентів, аспірантів біологічних та сільськогосподарських спеціальностей.

Виноградарство : спеціальний випуск реферативного журнал Агропромисловий комплекс України. – Одеса : ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», 2017. – 186 с.

Реферативний журнал (РЖ) «Виноградарство» видається в Україні вперше i є спеціальним випуском до РЖ «Агропромисловий комплекс України». Його підготовлено науковцями Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України спільно з колективом учених – фахівців ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова». У журналі представлено аналітично-синтетичне опрацювання інформації, в основному, вітчизняної наукової літератури щодо питань розвитку виноградарства та виноробства на території України. У виданні зібрано інформацію з монографій, періодичних та продовжуваних видань, методичних рекомендацій, матеріалів конференцій, посібників, міжвідомчих наукових збірників та інших спеціальних документів, що вийшли у світ за останнє 15-ліття, та є у фондах ННСГБ НААН.

Белоус І. В. Стратегія розвитку виноградарства і виноробства України та передумови виходу їх продукції на світовий ринок / І. В. Белоус. – Одеса : ННЦ «ІВВ ім. В.Є. Таїрова», 2015. – 204 с.

Монографія розкриває теоретичні положення щодо визначення сутності та змісту стратегії розвитку виноградарства і виноробства, визначає особливості сучасного економічного стану та пріоритети подальшого розвитку виноградарської галузі України. В книзі проаналізовано стан розвитку вітчизняного виноградарсько-виноробного комплексу та визначено його місце на світовому ринку, визначено економічну ефективність розвитку виноградарства та запропоновано інноваційні шляхи її підвищення. Книга призначена для наукових працівників в галузі виноградарства і виноробства, інших спеціалістів виноградо-виноробної галузі, а також може бути корисна для викладачів, аспірантів, магістрів та студентів сільськогосподарського профілю.

Виноградарство Северного Причерноморья: монография / под ред. В. В. Власова. – Арциз : ФОП Петров О. С., 2009. – 232 с.

В книге предоставлены результаты научных исследований ученых и специалистов ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова» в области виноградарства и виноделия. Отражены основные вопросы научного ведения виноградарства. Много полезной информации : устойчивости виноградной лозы к морозу и засухе, формирование сортовых ресурсов винограда в Украине, клоновая селекция, система санитарного контроля посадочного материала винограда в Украине, система формирования и ведения кустов винограда, орошение промышленных насаждений винограда, защита виноградных насаждений от болезней и вредителей, механизация работ в виноградарстве, тенденции современного виноделия ми основные технологии производства новых марок вин из сортов украинской селекции, переработка вторичных продуктов виноделия.

Власов В. В. Экологические основы формирования виноградных ландшафтов / В. В. Власов. – Арциз : ФОП Петров О.С., 2013. – 248 с.

В монографии изложено научное обоснование оптимизации размещения виноградных насаждений в Северном Причерноморье Украины. Приведены материалы по применению и адаптации существующего программного обеспечения ГИС – технологий с целью объективного компонентного и комплексного картографирования ампело экологических ресурсов территорий. На основе детального анализа ампелоэкологических условий разработана систематика типов земель, которая является основой ампелоэкологического районирования Северного Причерноморья. Книга предназначена для научных работников в области экологии, почвоведения, землеустройства, агрономов и фермеров. Она может быть полезна для аспирантов, магистров, студентов сельскохозяйственного профиля. (Издание имеется и на украинском языке)

Власов В. В. Ученые таировцы в истории института: док.-публ. изд / В. В. Власов, В. А. Шерер. – Одесса : ЧП Фирма «СЕРЖ», 20-13. – Вып. 1. – 216 с.

В книге приведены биографические очерки об основателях и видных ученых института ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова», материалы о становлении их. Как ученых, об основных направлениях творческой деятельности, создания и развитии ветвей отечественной и научной школы виноградарства. Книга будет полезной для научных работников, аспирантов и студентов, специалистов виноградарей и всех, кто интересуется историей отечественной науки.    

Власов В. В. Праздник вина в институте Таирова / В. В. Власов, З. Н. Белякова, Л. В. Джабурия. – Одеса : ННЦ «ІВВ ім. В. Є. Таїрова», 2015. – 48 с.

Книга познакомит читателей с историческими местами старейшего научного учреждения Украины в области виноградарства и  виноделия, краткой историей мировых вин. отношением к вину ученых, писателей, дипломатов, деятелей разных народов, которые слагают гимны этому прекрасному напитку. В книге описаны вина разного типа ( сухие, полусухие, полусладкие, десертные, крепленные, ликерные и другие специальные вина) созданные учеными-виноделия и из сортов  ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова». Книга посвящена широкому кругу читателей, любителям и ценителям вина, всем здравомыслящим людям, внедряющим в культуру своего народа натуральные сухие вина, как атрибут здоровья нации.

Власов В. В. Василий Егорович Таиров: документально-публицистическое издание / В. В. Власов, В. А. Шерер. – Арциз : ФОП Петров О. С., 2009. – 176 с.

Издание подготовлено к 150-летию рождения В. Е. Таирова – основателя русских виноградарей и виноделов, неутомимого исследователя, талантливого организатора и создателя отечественной научной школы виноградарства, основателя журнала « Вестник виноделия», яркого публициста, просветителя и ученого. Книга знакомит читателей с историей становления становления и развития старейшего научного учреждения Украины в области виноградарства и виноделия. Книга будет интересна специалистов – виноградарей, ученым, историкам, студентам и учащимся, а также всем, кто интересуется литературой по виноградарству и виноделию.

Атлас болезней и вредителей винограда / сост. : В. В. Власов, М. С. Константинова, Л. А. Баранец, Е. В. Белянская, Е. А. Шматковская. – Арциз : ФОП Петров О. С., 2009. – 72 с.

В книге изложены биология и морфология возбудителей болезней и вредителей винограда, степень их вредоносности, характер наносимых повреждений. Атлас составлен с целью оказания практической помощи специалистам виноградарских предприятий, агрономам, специалистам по защите растений, преподавателей и студентам отраслевых учебных заведений, виноградарям-любителям.

Болезни и вредители винограда : практический справочник / В. В. Власов, М. С. Константинова, Н. А. Мулюкина, Е. А. Шматковская. – Киев : ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», 2011. – 143 с.

Изложены биология т морфология возбудителей болезней винограда, их вредоносности. Характер наносимых повреждений. Справочник составлен с целью оказания практической помощи специалистам виноградарских предприятий, агрономам, специалистам по защите растений, преподавателям и студентам отраслевых учебных заведений, виноградарей-любителей.

Власов Вячеслав Всеволодович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1998–2017 роки / НААН, ННСГБ, ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» ; уклад. В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк, Г. В. Бурлак, Н. А. Мулюкіна, В. М. Суховілова, І. В. Белоус, Л. П. Гінгін  ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. Я. М. Гадзало. – Одеса : ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», 2017. – 164 с. – (Біобібліогр. сер. «Академіки Нац. акад. аграр. наук України» / НААН, ННСГБ).

У виданні відображено основні етапи життя, наукову, дослідницьку, науково-виробничу, організаційну, громадсько-політичну діяльність В.В. Власова – доктора сільськогосподарських наук, академіка Національної академії аграрних наук України, заслуженого працівника сільського господарства України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, директора ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», видатного вченого з питань виноградарства і виноробства.

Микитенко С. В. Виноград на приусадебном и дачном участке / С. В. Микитенко. – Киев : КП «Редакція журналу «Дім. Сад. Город», 2013. – 86 с

Даны практические советы и рекомендации по выбору участка и размещению кустов, подбора сортов, посадке саженцев, формирование кустов и обрезка. Книга будет интересна и любителям, и профессионалам, и тем, кто только мечтает о собственном винограднике на приусадебном участке.

Ляшенко Г. В. Агроклиматическая оценка продуктивности сельскохозяйственных культур в Украине / Г. В. Ляшенко. – Одеса: ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова», 2011. – 249 с.

Рассматривается системный подход в решении проблемы рационального размещения и сельскохозяйственных культур на основе разработанной агроклиматической модели формирования продуктивности агроценозов. Изложен алгоритм и результаты оценки агроклиматических ресурсов. Книга предназначена для агрометеорологов, землеустроителей, руководящих органов, специалистов сельского хозяйства и фермеров. Она также может быть полезна аспирантам, магистрам и студентам агрометеорологического сельскохозяйственного профиля.

Заявку на отримання/обмін видання або запитання ви можете залишити у наступній формі зворотного зв’язку: