Aspyrantura and doctorate
National Scientific Centre «V.Ye. Tairov Institute of Viticulture and Winemaking» NAAS of Ukraine

Історія функціонування та діяльності аспірантури у Національному науковому центрі «Інститут виноградарства та виноробства ім. В.Є. Таїрова» має давню і багату історію. Вперше вона була відкрита у 1960 р. та функціонувала до 1975 р.

У 1994 р. аспірантура була відкрита знову (Постанова Президії УМН від 13.10.1994 р., протокол № 17) за спеціальностями: 06.01.08 – виноградарство, 03.00.12 – фізіологія рослин та 06.01.11 – фітопатологія.

Наказом Міністерства освіти і науки України у 2003 році аспірантура перереєстрована за спеціальностями 06.01.08 – виноградарство та 03.00.12 – фізіологія рослин (сільськогосподарські науки) (Протокол № 112 від 28 лютого 2003 р.).

За період діяльності аспірантури від 2003 року захищено 24 кандидатських дисертацій та одна робота доктора філософії.

Наразі ліцензійний обсяг підготовки докторів філософії (кандидатів наук) становить п’ять місць на рік.

Докторантура у Національному науковому центрі «Інститут виноградарства та виноробства ім. В.Є. Таїрова» відкрита у 2012 р. за спеціальністю 06.01.08 – виноградарство (Наказ Міністерства освіти і науки № 377 від 29.03.2012 р.) – за період її діяльності підготовлено та захищено 4 доктори наук.

Щорічно ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» оголошує на конкурсній основі набір до аспірантури та докторантури. Підготовка кадрів вищої кваліфікації здійснюється відповідно до чинного законодавства України згідно Постанови «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» від 23 березня 2016 р. № 261 Київ (редакція від 19.04.2019).

В аспірантуру на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту та кваліфікацію спеціаліста чи магістра.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидат наук), опубліковані роботи з обраної наукової спеціальності та які спроможні на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові та прикладні наукові дослідження.

ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ

В національному науковому центі Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова НААН працює аспірантура за спеціальністю 203 «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» (спеціалізації: Виноградарство).

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ НА 2023 РІК

Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова Національної академії аграрних наук України оголошує прийом до аспірантури (докторантури) на денну та заочну форми навчання зі спеціальності 203 «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» за ОНП «Виноградарство».

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули освітній ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ (ДОКТОРАНТУРИ) У 2023 році:

 1. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури включає:
 • заяву на ім’я директора ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» НААН України;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • автобіографію;
 • дві фотокартки 3×4 см;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраного напрямку спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о (лише для осіб з обмеженими можливостями);
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу з зазначенням одержаної кваліфікації (спеціалізації) спеціаліста або магістра і додатка до нього (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року);
 • копію документа військово-облікового (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2, С1 – С2 (за наявності);
 • згоду на збір та обробку персональних даних.
 1. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:
 • документ, що підтверджує особу та громадянство;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень та додаток до нього.

Адреса: вул. 40-річчя Перемоги, 27; смт. Таїрове; Одеська область; Україна; 65496

Додаткову інформацію можна отримати:

тел.: +38 (048) 740-36-76, +38 (067) 601-60-71

E-mail: iviv_vpnk@ukr.net

Директор інституту Ковальова І.А.