Відділ розсадництва, розмноження та біотехнології винограду
Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України

Структура відділу розсадництва, розмноження та біотехнології винограду:

 • Зеленянська Наталя Миколаївна – завідувач відділу розсадництва, розмноження та біотехнології винограду, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор сільськогосподарських наук.
 • Гогулінська Олена Іванівна – в.о. завідувача лабораторії культури винограду in vitro, старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук.
 • Бойко Олена Миколаївна – лаборант лабораторії культури винограду in vitro.
 • Тулінова Наталя Володимирівна – провідний фахівець лабораторії культури винограду in vitro.
 • Артюх Микола Миколайович – в.о. завідувача лабораторії фізіології винограду, старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук.
 • Борун Василь Васильович – в.о. старшого наукового співробітника лабораторії фізіології винограду, кандидат сільськогосподарських наук.
 • Новицькая-Боровска Наталя Андріївна – науковий співробітник лабораторії фізіології винограду, кандидат сільськогосподарських наук.
 • Подуст Наталя Володимирівна – старший науковий співробітник лабораторії фізіології винограду, кандидат сільськогосподарських наук.
 • Мандич Олеся Михайлівна – аспірант відділу розсадництва, розмноження та біотехнології винограду.
 • Самофалов Михайло Олександрович – аспірант відділу розсадництва, розмноження та біотехнології винограду.

Основні напрямки наукових досліджень:

Вдосконалення технології закладання та ведення маточних насаджень підщепних та прищепних сортів винограду.

 • Розробка сучасних технологій виробництва щеплених саджанців винограду, в т.ч. на основі застосування біологічно активних препаратів.
 • Розробка екологічно безпечних систем підживлення саджанців винограду на основі ефективних мікроорганізмів.
 • Удосконалення прийомів зберігання лози та саджанців винограду в зимовий період.
 • Експрес-діагностика стану виноградної рослини в умовах дії стресових факторів із застосуванням біотехнологічних та біофізичних методів досліджень.
 • Розробка нових та удосконалення існуючих методів та прийомів розмноження винограду в умовах культури in vitro.
 • Удосконалення та впровадження методу культури незрілих насіннєвих зародків винограду in vitro у практичну селекцію.
 • Створення колекції цінних форм, сортів та клонів винограду у культурі in vitro для довготермінового зберігання та розробка методів їх рекультивації.

Пропозиції виробництву:

Наявність висококваліфікованих фахівців у відділі розсадництва, розмноження та біотехнології винограду та наявність сучасного обладнання дає можливість:

 • Вирощувати на замовлення щеплені саджанці винограду високих селекційних категорій якості, у т.ч. нових сортів, клонів столового та технічного спрямування, проводити кваліфіковані консультації щодо їх виробництва.
 • Проводити консультації щодо застосування різних груп біологічно активних речовин на різних технологічних етапах виробництва садивного матеріалу винограду (встановлення оптимальних норм, термінів та можливої кількості вегетаційних обробок).
 • За допомогою фізіологічних, біохімічних та анатомо-морфологічних методів дослідження визначати якість лози та урожаю винограду.
 • Надавати консультації з обладнання лабораторних приміщень, культуральних боксів та проводити навчання фахівців за напрямом культивування винограду в умовах in vitro.
 • Вирощувати на замовлення цінні сорти, клони винограду та інші сільськогосподарські та декоративні рослини в культурі тканин in vitro.
 • Створювати та підтримувати у культурі тканин in vitro повільно зростаючу колекцію цінних сортів та клонів винограду для довготривалого зберігання.

Історія відділу розсадництва, розмноження та біотехнології винограду

У 1928 році в Українському НДІ виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова був створений відділ фізіології винограду, в якому працювали всього два наукові співробітники – Г.А. Боровиков та А.Г. Мішуренко. У цей період було розроблено теоретичну базу для обґрунтування технологічних прийомів, спрямованих на покращення зрощення компонентів щеп винограду (анатомія та фізіологія щеплення) та розроблено технологію виробництва щеплених саджанців. Надалі роботу у цьому напрямі продовжували:

Н.П. Науменко, О.Г. Мішуренко – розробки в напрямку стратифікації щеп у холодних парниках із сонячним обігрівом;

З.В. Колесник, Є.К. Плакіда, Л.В. Гайдукова, В.Д. Корнійчук – проводили морфо-фізіологічний аналіз органогенезу бруньок та інших біологічних особливостей винограду, що дало змогу деталізувати систему підживлення винограду.

Розпочаті у 1928-1935 рр. О.Г. Мішуренко роботи зі встановлення особливостей пошкодження тканин винограду низькими температурами знову продовжили в 60-х роках. В.А. Шерер, Г.М. Кучер проводили дослідження фізіологічних та біохімічних показників різних за морозостійкістю сортів винограду, вивчали механізми формування стійкості винограду до низьких температур в умовах півдня України. Починаючи з 60-х років минулого століття О. П. Нагорна, О.Г. Мішуренко, Н.Є. Єремєєва та ін. вивчали причини несумісності між підщепою та прищеплю, теоретично обґрунтовували механізми афінітету.

Після реорганізації інституту (середина 80-х років минулого століття) до складу лабораторії фізіології увійшли співробітники лабораторії імунітету, а до тематики наукової роботи були включені дослідження з філоксеро- та мілдьюстійкості винограду. Вивченням захисних реакцій рослини винограду на вплив грибних організмів займалися В.В. Зотов, І.І. Клігерман, Р.Ш. Гадієв та ін.

Реорганізація у 90-х роках призвела до об’єднання лабораторії фізіології винограду та розсадництва. У цей період активно проводилися дослідження щодо застосування біологічно – активних речовин у виноградному розсадництві. Є.Г. Підгорний вивчав застосування високих концентрацій гетероауксину та α- нафтилоцтової кислоти для обробки місця спайки щеп та базальних частин підщепи. Для підвищення врожайності та покращення якості ягід винограду В.О. Шерер, Р.Ш. Гадієв, Г.М. Кучер вивчали та застосовували на практиці різні за хімічною структурою речовини – хлорхолінхлорид, сланцеві ростові речовини, кремнійорганічні, гумінові, мікробіологічні препарати та багато інших.

Результати наукової роботи співробітників лабораторії фізіології винограду увійшли до фундаментальних видань: «Фізіологія сільськогосподарських рослин», «Фізіологія виноградної рослини», «Біологічно активні сполуки в рослинництві», монографії (Г.А. Боровиков, О.Г. Мішуренко, Є.К. Плакіда, В.Д. Корнійчук, В. В. Зотов, В. О. Шерер, Р. Ш. Гадієв та ін.) статті у наукових збірниках, журналах газетах.

У 1981 – 1982 роках в лабораторії клонової селекції було створено групу культури тканин та органів винограду in vitro. До складу групи увійшли два молодші наукові співробітники – О.М. Холодовська та З.М. Білякова. До 1986 р. штат групи включав вже шість співробітників, серед яких були агрономи Н.Н. Борисовська та Л.І. Балан. З 1988 до 2004 року роботу лабораторії очолювала старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук С.А. Стицко. За ці роки були розроблені ключові елементи біотехнології клонального мікророзмноження винограду із застосуванням агаризованих поживних середовищ та замінних іонітних субстратів, розпочато дослідження із сомаклональної мінливості винограду.

У 2004 році на базі лабораторій фізіології та групи культури тканин та органів винограду in vitro був створений відділ розсадництва і розмноження винограду. З 2005 року відділ очолила Зеленянська Наталя Миколаївна. Суттєво було розширено горизонт наукових досліджень в напрямку модернізації технологій розмноження винограду, як класичними методами так і інноваційними. Наукові здобутки відділу лягли в основу численних наукових праць, а саме монографій: «Виноград», «Особливості виноградної рослин і методи оцінки показників органів і тканин», «Вирощування виноградних саджанців», «Система сертифікованого виноградного розсадництва України» та ін.

У 2021 у складі відділу виокремлено 2 лабораторії: лабораторія культури винограду in vitro та лабораторія фізіології винограду які виконують фундаментальні і прикладні дослідження в галузі виноградарства.

Головні напрями досліджень:

 • розробка нових та удосконалення існуючих технологічних прийомів виробництва садивного матеріалу винограду високих селекційних категорій;
 • удосконалення технології закладання, ведення інтенсивних маточних насаджень підщеп і прищеп винограду;
 • пошук, вивчення та встановлення ефективності дії нових, сучасних біологічно активних препаратів для застосування на маточниках підщепних і прищепних лоз, у технології виробництва садивного матеріалу винограду (у т.ч. саджанців in vitro), плодоносних виноградниках;
 • розроблення екологічно безпечної системи виробництва саджанців винограду на основі ефективних мікроорганізмів та біопрепаратів природного походження;
 • вивчення впливу абіотичного та біотичного стресів на формування, ріст калусних культур різних сортів винограду та проведення скринінгу лінії стійких до цих факторів;
 • розроблення теоретичних основ культивування in vitro різних генеративних органів винограду ранньостиглих та великоплідних сортів винограду.

Основні наукові досягнення:

Розроблено:

 • Сучасну технологію виробництва щепленого садивного матеріалу винограду в умовах захищеного та відкритого ґрунту, яка ґрунтується на:
 • застосуванні ефективних біологічно активних препаратів на різних технологічних етапах (вимочування щеплених компонентів, передстратифікаційна, передсадивна обробка щеп, позакореневі обробки щеп та саджанців у шкілці);
 • проведенні відкритої та закритої стратифікації щеп на вологозатримуючих субстратах (верховий торф, кокосовий торф, кокосовий торф у суміші з агроперлітом, вермикулітом та гідроабсорбентами, сфагновий торф, мох, грунтосуміші «Щедра земля»);
 • застосуванні фоторуйнівних плівок «Buddy Tape» (30 мкм), «Черенок» (60 мкм), Bіо GRAFT (30 мкм) для ізоляції спайки щеп та вічка прищепного компонента;
 • застосуванні восків для щеплення – Проагрівакс тропічний, оранжевий, білий, коричневий та червоний на етапах парафінування щеп, висаджування щеп у шкілку та при зберіганні саджанців у зимовий період;
 • застосуванні нових ризогенноактивних препаратів Радіфарм, Новоферт-кореневін, Укорінювач, Чаркор, Радистим, Біоцин та ін.;
 • застосуванні препаратів-культур ефективних мікроорганізмів (ЕМ-препаратів) шляхом внесення їх у ґрунт перед висаджуванням щеп у шкілку;
 • застосуванні гідроабсорбентів Аквасорб, Теравет, Акватера, Dari Dar (для проведення стратифікації щеп та їх культивування у шкілці відкритого і захищеного ґрунту);
 • впровадженні способу мульчування поверхні ґрунту шкілки саджанців винограду полімерними матеріалами – чорно-біла плівка (30 мкм), чорна плівка (60 мкм) та чорне агроволокно (для покращення гідротермічних умов ґрунту на момент висаджування щеп).
 • Сучасну технологію виробництва саджанців винограду in vitro, яка ґрунтується на:
 • застосуванні нової системи стерилізації ініціальних експлантів винограду;
 • удосконаленні етапу укорінення ініціальних експлантів винограду на основі застосування ауксинвмісної талькової пудри, застосуванні двошарових поживних середовищ (агарове середовище Мурасіге і Скуга з додаванням агроперліту і вермикуліту) та поживних середовищ із половинним вмістом макросолей і хелату заліза;
 • застосуванні харчових крохмалей у якості замінників агару;
 • використанні на етапі розмноження та адаптації мікроклонів винограду іонообмінного субстрату «Біона»;
 • удосконалених способах адаптації мікроклонів винограду до умов in vivo на основі суміщення етапів мікрочубукування та адаптації. Для цього використовували субстрати агроперліт, вермикуліт, пісок, кокосовий торф, їх суміші із гідроабсорбентами.
 • Спосіб створення та підтримання у культурі тканин in vitro повільнозростаючої колекції цінних сортів, клонів винограду з метою тривалого їх збереження;
 • Спосіб збереження садивного матеріалу винограду (лози та саджанців) в осінньо-зимовий період на основі застосування гідроабсорбентів;
 • Експрес-метод прогнозування стійкості винограду до абіотичних факторів зовнішнього середовища у культурі тканин і органів in vitro;
 • Спосіб вирощування вегетуючих саджанців винограду із закритою кореневою системою.

Пропозиції виробництву:

 • вирощування (на замовлення) щеплених саджанців винограду, у т. ч. нових сортів, клонів столового і технічного напрямку, проведення кваліфікаційних консультацій по їх виробництву;
 • вирощування (на замовлення) цінних сортів, клонів винограду та інших сільськогосподарських і декоративних рослин у культурі тканин і органів
 • in vitro, проведення кваліфікаційних консультацій по їх виробництву;
 • надання консультацій по застосуванню різних груп біологічно активних препаратів у виноградарстві та виноградному розсадництві;
 • визначення якості лози, саджанців та ягід винограду;
 • надання консультацій по обладнанню лабораторних приміщень, культуральних боксів та проведення навчання у напрямку культивування винограду in vitro.

 

Для довідок:

 • e-mail: znn2012@ukr.net
 • тел.: +38(097) 32-48-043
 • Зеленянська Наталя Миколаївна, зав. відділу розсадництва і розмноження винограду, д-р с.-г. наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.