Аспірантура та докторантура
Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України
Пропозиції, зауваження та побажання приймаються за адресами:

Аспирантура в Национальном научном центре «Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова» открыта в 1960 г. и функционировала до 1975 г. В 1994 г. аспирантура была открыта вновь (Постановление Президиума УААН от 13.10.1994 г., протокол № 17) по специальностям: 06.01.08 – виноградарство, 03.00.12 – физиология растений и 06.01.11 – фитопатология.

Приказом Министерства образования и науки Украины аспирантура перерегистрирована по специальностям 06.01.08 – виноградарство и 03.00.12 – физиология растений (сельскохозяйственные науки) (Протокол № 112 от 28 февраля 2003 г.)

По состоянию на 01.01.2014 г. в аспирантуре института обучается 13 человек.

Докторантура в Национальном научном центре «Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова» открыта в 2012 г. по специальности 06.01.08 – виноградарство (Приказ Министерства образования и науки № 377 от 29.03.2012 г.).

Ежегодно ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова» объявляет на конкурсной основе набор в аспирантуру и докторантуру. Подготовка кадров высшей квалификации осуществляется в соответствии с действующим в Украине Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров, утвержденным Постановлением № 309 Кабинета Министров Украины от 01.03 1999 г. с последующими изменениями и дополнениями.

В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, которые имеют высшее образование и квалификацию специалиста или магистра.

В докторантуру принимаются лица, которые имеют научную степень доктора философии (PhD) (кандидата наук) опубликованные работы по избранной научной специальности и которые в состоянии на высоком научном уровне проводить фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования.

Поступающие в аспирантуру подают на имя директора следующие документы:

заявление;

личный листок по учёту кадров;

список опубликованных научных трудов и патентов. Лица, которые не имеют научных трудов и патентов, подают реферат по избранной научной специальности;

медицинскую справку о состоянии здоровья (форма № 086-У);

копии дипломов с приложениями об окончании высшего учебного заведения;

свидетельство о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии сданных кандидатских экзаменов).

Паспорт и диплом о высшем образовании поступающими подаются лично.

Подготовка в аспирантуре и докторантуре осуществляется за счёт средств Государственного бюджета Украины, а также средств юридических и физических лиц.

Вступительные экзамены в аспирантуру:

специальность (в объеме учебной программы специалиста или магистра),

философия,

иностранный язык на выбор (английский, немецкий, французский).

За справками обращаться по адресу: пгт. Таирово, ул. 40-летия Победы, 27

Правила приема в аспирантуру

АСПІРАНТУРА

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР

«ІНСТИТУТ ВИНОГРАДАРСТВА І ВИНОРОБСТВА ім. В.Є. ТАЇРОВА»


оголошує набір в аспірантуру 2019/2020 н.р.

 для здобуття наукового ступеня доктора філософії

за спеціальністю 203 «Садівництво і виноградарство»,

спеціалізація – «Виноградарство»

 

Підготовка в аспірантурі ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» здійснюється за рахунок:

– коштів Державного бюджету України (якщо третій ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);

– коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

 Форми і строки підготовки в аспірантурі:

Денна (очна) форма – 4 роки

Заочна форма – 4 роки.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за денною (очною) формою навчання.

Вступні випробування прописані в правилах прийому в ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»

Документи, що подаються при вступі в аспірантуру:

1) заява на ім’я директора ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» із зазначенням спеціальності, форми навчання та джерел фінансування. У заяві особистим підписом підтверджують факт ознайомлення з правилами прийому на навчання в аспірантурі ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»;

2) особовий листок з обліку кадрів (форма № П-2ДС з фотографією 3х4, паспортними даними), завірений печаткою та підписом начальника відділу кадрів підприємства, установи чи організації, де працює вступник, та завірену копію трудової книжки (за наявності);

3) автобіографія

4) список і оригінали або завірені копії опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності); особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові реферати з обраної ними наукової спеціальності з рецензією передбачуваного наукового керівника і оцінкою;

5) медична довідка за формою 086-о (оригінал);

6) копія диплома про закінчення ВНЗ із зазначенням одержаної кваліфікації (спеціалізації) спеціаліста або магістра і додатка до нього (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома), паспорта;

7) згода на збір та обробку персональних даних;

8) дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см;

9) витяг з протоколу засідання Вченої ради ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»  для осіб, які мають рекомендацію до аспірантури;

10) оригінали або завірені (нотаріально чи Приймальною комісією) копії нагород, отриманих за підсумками міжнародних, всеукраїнських студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій (за наявності);

11) подання в аспірантуру від вищого навчального закладу, наукової установи, організації (для зовнішніх вступників за цільовим призначенням);

12) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

– документ, що підтверджує особу та громадянство;

– військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень та додаток до нього.

Документи подаються у паперовій папці.

Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому до аспірантури фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

Строки проведення вступних іспитів 23-31 серпня 2019 року

Документи приймаються до 20 серпня 2019 року, за адресою:

65496, Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, каб. 37

тел.: (048) 740-36-76, (048) 773-05-44