Відділ фітопатології та захисту рослин
Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України

Ведущие специалисты отдела:

 • Баранец Людмила Алексеевна – заведующая лабораторией защиты растений, к.с-х.н
 • Лещенко Алла Александровна – научный сотрудник
 • Мезернюк Тарас Николаевич – специалист

Основные направления научных исследований:

 • Мониторинг фитосанитарного состояния виноградных насаждений;
 • Изучение особенностей развития болезней (черная пятнистость, инфекционное усыхание, эутипоз, эска, оидиум, серая гниль и др.), вредителей (гроздевая листовертка, клещи, почвенные вредители и др.) винограда, разработка системы мер борьбы с ними;
 • Разработка технологий защиты виноградного посадочного материала;
 • Оценка эффективности средств защиты винограда (фунгицидов, инсектицидов, акарицидов, биопрепаратов, гормональных препаратов и др.) от болезней и вредителей;
 • Изучение биологической эффективности средств защиты растений.

Предложения производству:

 • Определение причин угнетения и гибели растений методами микробиологических посевов, влажной камеры, микроскопирования;
 • Изучение биофенологии гроздевой листовертки, динамики развития клещей, филлоксеры, грибных заболеваний;
 • Разработка годовых и краткосрочных прогнозов развития патогенных организмов;
 • Определение вредителей и болезней виноградных насаждений и посадочного материала;
 • Разработка рекомендаций по системе эффективной защиты от болезней и вредителей.
 

Консультационные

услуги лаборатории защиты растений

ННЦ “ИВиВ им. В.Е. Таирова”

 

п/п

Виды услуг Срок выполнения
1. Проведение мониторинга фитосанитарного состояния виноградных насаждений (почвенные раскопки, визуальное обследование коры штамба, кроны куста, корней) Однократное обследование
2. Определение причин угнетения и гибели растений методом микробиологических посевов 5-10 дней
3. Определение причин угнетения и гибели растений методом влажной камеры 3-4 дня
4. Определение причин угнетения и гибели растений методом микроскопирования пораженных тканей 1-2 часа
5. Определение вредителей и болезней виноградных насаждений

 

5-7 дней

(Первичный диагноз через 24 часа)

6.  

Определение вредителей и болезней посадочного материала

5-7 дней

(Первичный диагноз через 24 часа)

7. Разовые рекомендации   экологически безопасных и экономически целесообразных средств защиты виноградных насаждений  
8. Составление заключений о фитосанитарном состоянии виноградников 3-5 дней
 

9.

 

Составление системы защиты виноградных насждений от вредителей и болезней с учетом индивидуальных особенностей конкретных насаждений

 

3 дня

10. Разовые устные консультации

 

Транспортные и командировочные расходы –  за счет заказчика  

Контактные телефоны +38 (048) 740- 36-76          
 
Для получения консультационных услуг необходимо
 
представить:
 
 —заявку на имя директора ННЦ «ИВ и В им. В.Е. Таирова» от предприятия (учреждения, частного лица) на проведение определенных видов анализов;
 
— акт отбора проб с обязательным указанием хозяйства, участка насаждений, возраста, площади, цели исследований.

МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА

Головні напрями досліджень:

 • використання оцінки молекулярно-генетичного поліморфізму винограду в генеративній та клоновій селекції;
 • розробка та удосконалення ДНК-маркерної системи для ідентифікації генотипів сортів різного напрямку використання (технічних, столових, підщепних) та їх клонів;
 • впровадження методу аналізу поліморфізму мікросателітних локусів винограду з метою диференціювання сортів та клонів за генетичною спорідненістю.

Основні досягнення:

 • підібрано ефективну ДНК-маркерну систему для оцінки генетичного різноманіття сортів та клонів винограду;
 • в селекційну практику впроваджено складання генотипових формул (ДНК-паспортів) за мікросателітними локусами та маркер-супутній добір на ознаку безнасіннєвості із використанням микросателітного локусу p3_VvAGL11;
 • розроблені методичні засади відбору вихідних батьківських пар шляхом аналізу генетичної спорідненості сортів винограду за допомогою ДНК-аналізу.

Перспективні дослідження:

 • маркування ознак якості та стійкості винограду для прискорення селекційного процесу.

Пропозиції виробництву:

 • ахівцям виноградних розсадників, виноградарських та виноробних підприємств, фермерам та селекціонерам-аматорам пропонується послуга зі складання ДНК-паспортів для визначення сортової приналежності винограду, для сортів нової селекції з метою внесення до вітчизняних та міжнародних баз як підстави для захисту авторських прав селекціонерів.

Для довідок:

 • e-mail: tairmna2005@ukr.net
 • тел.: +38(048) 769-05-36, +38(067) 90-49-641

Мулюкіна Ніна Анатоліївна, зав. відділу молекулярної генетики та фітопатології,

д-р с.-г. наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України

ЗАХИСТ РОСЛИН

Головні напрями досліджень:

 • моніторинг фітосанітарного стану ампелоценозів півдня України та Закарпаття та розробка рекомендацій щодо захисту виноградних насаджень;
 • вивчення морфології, способів поширення, ареалу, шкідливості найбільш небезпечних та нових грибних хвороб на виноградниках;
 • вивчення змін в розвитку найбільш шкідливих, нових шкідників виноградних насаджень та корисної ентомо- та акарофауни, встановлення можливості регулювання чисельності шкідливих об’єктів за рахунок трофічних зв’язків в ампелоценозах;
 • вивчення сегетальної флори виноградних насаджень і розробка захисних заходів з шкідливою рослинністю;
 • визначення ефективності нових засобів захисту насаджень, оптимальних строків їх застосування, фітотоксичність та вплив на кількість та якість виноградної продукції;
 • теоретичне обґрунтування та вдосконалення екологічно-безпечної технології захисту виноградних насаджень з метою мінімізації пестицидного навантаження на навколишнє середовище та обмеження поширення продукції харчування, небезпечної для життя та здоров’я населення.

Основні досягнення:

 • розробка щорічних прогнозів фітосанітарного стану ампелоценозів України та рекомендації щодо захисту рослин;
 • інтегрована екологічно-безпечна система захисту виноградних насаджень від шкідників та хвороб;
 • вивчення ґрунтових шкідників та розробка заходів боротьби з ними;
 • вдосконалення методик випробувань фунгіцидів, інсектицидів (акарицидів), гербіцидів, біопрепаратів, регуляторів росту;
 • видання щорічного науково-виробничого видання «Прогноз фітосанітарного стану агроценозів України та рекомендації щодо захисту рослин», науково-практичних видань «Атлас болезней и вредителей винограда» (2009), «Рекомендации по борьбе с болезнями и вредителями плодоносящих виноградных насаджений» (2010, 2011), «Болезни и вредители винограда» (2011), «Болезни и вредители и сорняки виноградных насаждений» (2013), «Атлас сегетальной флоры виноградных насаждений» (2013).

Пропозиції виробництву:

 • проведення моніторингу фітосанітарного стану виноградних насаджень та надання відповідних довідок для розробки систем захисту виноградних насаджень;
 • вивчення біофенології гронової листокрутки та основних шкідників з метою визначення строків захисних заходів;
 • визначення причин пригнічення або загибелі насаджень мікробіологічними методами та візуальних обстежень;
 • визначення хвороб та шкідників посадкового матеріалу;
 • розробка короткострокових та річних прогнозів розвитку шкідливих об’єктів на виноградниках з метою попередження їх розвитку;
 • розробка систем захисних заходів, рекомендацій оптимальних строків проведення захисних заходів, підбір екологічно безпечних та економічно обґрунтованих засобів захисту виноградних насаджень;
 • науковий супровід розроблених систем захисту в конкретних господарствах з врахуванням особливостей агротехніки, сортового складу насаджень та ампелоекологічних умов регіону.

Для довідок:

 • е-mail: baraneznnz@mail.ru
 • тел.: +38(066) 59-73-868
 • Баранець Людмила Олексіївна, зав. лабораторії молекулярної генетики та захисту рослин, канд. с.-г. наук.