Науково-технічна література
Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України

Видання ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» які пропонуються для продажу та обміну рівноцінними виданнями інших установ

Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник

– Одеса: ННЦ “ІВіВ ім. В. Є. Таїрова”, 2016. – Вип. 53. – 272 с.

В збірнику висвітлено інноваційні, організаційні та методологічні аспекти сучасної науки про виноград і вино, визначено теоретичні основи та практичні рекомендації наукового забезпечення селекції та сортовивчення, результати вивчення нових перспективних сортів винограду, їх адаптації до несприятливих умов навколишнього середовища з метою підвищення урожайності і покращення якості виноградно-виноробної продукції, представлено сучасні ресурсоощадні технології ґрунтообробітку виноградників. Матеріали збірника адресовано науковим працівникам, аспірантам, магістрантам та студентам сільськогосподарських ВНЗів, спеціалістам виноградарських господарств виноградарсько-виноробної галузі АПК.

Ампелорафический атлас сортов и форм винограда селекции Национального научного центра  «Институт виноградарства и виноделия им. В. Е. Таирова» / сост. : В. В. Власов, Л. В. Джабурия, Н. А. Мулюкина, И. А. Ковалева, М. И. Тулаева, Л. В. Герус, Е. Д. Ярмак, М. И. Стасева, М. Г. Банковская, С. П. Джуманазарова, Е. В. Салий, М. Г. Федоренко, Е. С. Папина, Н. Е. Бургеля, О. М. Карастан. – Киев : Аграрна наука, 2014. – 138 с.

Изложены ампелогафические и хозяйственные признаки сортов винограда селекции Национального научного центра  «Институт виноградарства и виноделия им. В. Е. Таирова», даны общие рекомендации по их ведению.Издание адресовано научным работникам, студентам сельскохозяйственных ВУЗов, специалистам агропромышленного комплекса в области виноградарства. Фермерам, виноградарям-любителям, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами виноградарства и виноделия

Система сертифікованого виноградного розсадництва України / Я. С. Гадзало, В. В. Власов, Н. А. Мулюкіна, Л. В. Джабурія, М. І. Тулаєва, В. С. Чісніков, І. А. Ковальова, Л. В. Герус, Л. О. Конуп, Н. М. Зеленянська. – Київ : Аграрна наука, 2015. – 288 с.

Монографія презентує розроблені колективом науковців ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», теоретичні , методичні та практичні основи системи сертифікованого виноградного розсадництва України. Детально надаються результати розробок стосовно генетичних та санітарних основ системи, схеми сертифікації й етапності розмноження від банку клонів до промислових виноградних насаджень Організаційні основи системи викладено на прикладі досвіду базових виноградних розсадників України, охоплених діяльністю системи. Видання призначено для широкого кола науковців в галузі рослинництва, експертів, інспектури, практичних спеціалістів з виноградного розсадництва, а також студентів, аспірантів біологічних та сільськогосподарських спеціальностей.

Виноградарство : спеціальний випуск реферативного журнал Агропромисловий комплекс України. – Одеса : ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», 2017. – 186 с.

Реферативний журнал (РЖ) «Виноградарство» видається в Україні вперше i є спеціальним випуском до РЖ «Агропромисловий комплекс України». Його підготовлено науковцями Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України спільно з колективом учених – фахівців ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова». У журналі представлено аналітично-синтетичне опрацювання інформації, в основному, вітчизняної наукової літератури щодо питань розвитку виноградарства та виноробства на території України. У виданні зібрано інформацію з монографій, періодичних та продовжуваних видань, методичних рекомендацій, матеріалів конференцій, посібників, міжвідомчих наукових збірників та інших спеціальних документів, що вийшли у світ за останнє 15-ліття, та є у фондах ННСГБ НААН.

Белоус І. В. Стратегія розвитку виноградарства і виноробства України та передумови виходу їх продукції на світовий ринок / І. В. Белоус. – Одеса : ННЦ «ІВВ ім. В.Є. Таїрова», 2015. – 204 с.

Монографія розкриває теоретичні положення щодо визначення сутності та змісту стратегії розвитку виноградарства і виноробства, визначає особливості сучасного економічного стану та пріоритети подальшого розвитку виноградарської галузі України. В книзі проаналізовано стан розвитку вітчизняного виноградарсько-виноробного комплексу та визначено його місце на світовому ринку, визначено економічну ефективність розвитку виноградарства та запропоновано інноваційні шляхи її підвищення. Книга призначена для наукових працівників в галузі виноградарства і виноробства, інших спеціалістів виноградо-виноробної галузі, а також може бути корисна для викладачів, аспірантів, магістрів та студентів сільськогосподарського профілю.

Виноградарство Северного Причерноморья: монография / под ред. В. В. Власова. – Арциз : ФОП Петров О. С., 2009. – 232 с.

В книге предоставлены результаты научных исследований ученых и специалистов ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова» в области виноградарства и виноделия. Отражены основные вопросы научного ведения виноградарства. Много полезной информации : устойчивости виноградной лозы к морозу и засухе, формирование сортовых ресурсов винограда в Украине, клоновая селекция, система санитарного контроля посадочного материала винограда в Украине, система формирования и ведения кустов винограда, орошение промышленных насаждений винограда, защита виноградных насаждений от болезней и вредителей, механизация работ в виноградарстве, тенденции современного виноделия ми основные технологии производства новых марок вин из сортов украинской селекции, переработка вторичных продуктов виноделия.

Власов В. В. Экологические основы формирования виноградных ландшафтов / В. В. Власов. – Арциз : ФОП Петров О.С., 2013. – 248 с.

В монографии изложено научное обоснование оптимизации размещения виноградных насаждений в Северном Причерноморье Украины. Приведены материалы по применению и адаптации существующего программного обеспечения ГИС – технологий с целью объективного компонентного и комплексного картографирования ампело экологических ресурсов территорий. На основе детального анализа ампелоэкологических условий разработана систематика типов земель, которая является основой ампелоэкологического районирования Северного Причерноморья. Книга предназначена для научных работников в области экологии, почвоведения, землеустройства, агрономов и фермеров. Она может быть полезна для аспирантов, магистров, студентов сельскохозяйственного профиля. (Издание имеется и на украинском языке)

Власов В. В. Ученые таировцы в истории института: док.-публ. изд / В. В. Власов, В. А. Шерер. – Одесса : ЧП Фирма «СЕРЖ», 20-13. – Вып. 1. – 216 с.

В книге приведены биографические очерки об основателях и видных ученых института ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова», материалы о становлении их. Как ученых, об основных направлениях творческой деятельности, создания и развитии ветвей отечественной и научной школы виноградарства. Книга будет полезной для научных работников, аспирантов и студентов, специалистов виноградарей и всех, кто интересуется историей отечественной науки.    

Власов В. В. Праздник вина в институте Таирова / В. В. Власов, З. Н. Белякова, Л. В. Джабурия. – Одеса : ННЦ «ІВВ ім. В. Є. Таїрова», 2015. – 48 с.

Книга познакомит читателей с историческими местами старейшего научного учреждения Украины в области виноградарства и  виноделия, краткой историей мировых вин. отношением к вину ученых, писателей, дипломатов, деятелей разных народов, которые слагают гимны этому прекрасному напитку. В книге описаны вина разного типа ( сухие, полусухие, полусладкие, десертные, крепленные, ликерные и другие специальные вина) созданные учеными-виноделия и из сортов  ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова». Книга посвящена широкому кругу читателей, любителям и ценителям вина, всем здравомыслящим людям, внедряющим в культуру своего народа натуральные сухие вина, как атрибут здоровья нации.

Власов В. В. Василий Егорович Таиров: документально-публицистическое издание / В. В. Власов, В. А. Шерер. – Арциз : ФОП Петров О. С., 2009. – 176 с.

Издание подготовлено к 150-летию рождения В. Е. Таирова – основателя русских виноградарей и виноделов, неутомимого исследователя, талантливого организатора и создателя отечественной научной школы виноградарства, основателя журнала « Вестник виноделия», яркого публициста, просветителя и ученого. Книга знакомит читателей с историей становления становления и развития старейшего научного учреждения Украины в области виноградарства и виноделия. Книга будет интересна специалистов – виноградарей, ученым, историкам, студентам и учащимся, а также всем, кто интересуется литературой по виноградарству и виноделию.

Атлас болезней и вредителей винограда / сост. : В. В. Власов, М. С. Константинова, Л. А. Баранец, Е. В. Белянская, Е. А. Шматковская. – Арциз : ФОП Петров О. С., 2009. – 72 с.

В книге изложены биология и морфология возбудителей болезней и вредителей винограда, степень их вредоносности, характер наносимых повреждений. Атлас составлен с целью оказания практической помощи специалистам виноградарских предприятий, агрономам, специалистам по защите растений, преподавателей и студентам отраслевых учебных заведений, виноградарям-любителям.

Болезни и вредители винограда : практический справочник / В. В. Власов, М. С. Константинова, Н. А. Мулюкина, Е. А. Шматковская. – Киев : ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», 2011. – 143 с.

Изложены биология т морфология возбудителей болезней винограда, их вредоносности. Характер наносимых повреждений. Справочник составлен с целью оказания практической помощи специалистам виноградарских предприятий, агрономам, специалистам по защите растений, преподавателям и студентам отраслевых учебных заведений, виноградарей-любителей.

Власов Вячеслав Всеволодович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1998–2017 роки / НААН, ННСГБ, ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» ; уклад. В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк, Г. В. Бурлак, Н. А. Мулюкіна, В. М. Суховілова, І. В. Белоус, Л. П. Гінгін  ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. Я. М. Гадзало. – Одеса : ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», 2017. – 164 с. – (Біобібліогр. сер. «Академіки Нац. акад. аграр. наук України» / НААН, ННСГБ).

У виданні відображено основні етапи життя, наукову, дослідницьку, науково-виробничу, організаційну, громадсько-політичну діяльність В.В. Власова – доктора сільськогосподарських наук, академіка Національної академії аграрних наук України, заслуженого працівника сільського господарства України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, директора ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», видатного вченого з питань виноградарства і виноробства.

Микитенко С. В. Виноград на приусадебном и дачном участке / С. В. Микитенко. – Киев : КП «Редакція журналу «Дім. Сад. Город», 2013. – 86 с

Даны практические советы и рекомендации по выбору участка и размещению кустов, подбора сортов, посадке саженцев, формирование кустов и обрезка. Книга будет интересна и любителям, и профессионалам, и тем, кто только мечтает о собственном винограднике на приусадебном участке.

Ляшенко Г. В. Агроклиматическая оценка продуктивности сельскохозяйственных культур в Украине / Г. В. Ляшенко. – Одеса: ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова», 2011. – 249 с.

Рассматривается системный подход в решении проблемы рационального размещения и сельскохозяйственных культур на основе разработанной агроклиматической модели формирования продуктивности агроценозов. Изложен алгоритм и результаты оценки агроклиматических ресурсов. Книга предназначена для агрометеорологов, землеустроителей, руководящих органов, специалистов сельского хозяйства и фермеров. Она также может быть полезна аспирантам, магистрам и студентам агрометеорологического сельскохозяйственного профиля.

Заявку на отримання/обмін видання або запитання ви можете залишити у наступній формі зворотного зв’язку: